(Hướng Cabin Phà)

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G20

G21

G22

G23

G24

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

I01

I02

I03

I04

I05

I06

I07

I08

I09

I10

I11

I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

I20

I21

I22

I23

I24

K01

K02

K03

K04

K05

K06

K07

K08

K09

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

K20

K21

K22

K23

K24

L01

L02

L03

L04

L05

L06

L07

L08

L09

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

M14

M15

Chú thích màu sắc

Ghế Thường

Ghế Nằm

Ghế VIP

Giường

Đã Bán

Đang Chọn

Danh Sách Ghế Chiều Đi

Chưa chọn ghế nào

Thời Gian Giữ Vé Còn Lại

06 : 39
Thao Tác